Kondycja gospodarstw domowych w Polsce – część pierwsza

Rok temu minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Średni wzrost Produkcji Krajowej Brutto wyniósł w Polsce w tym okresie 3.9%. Najwięcej spośród wszystkich gospodarek wchodzących w skład Unii Europejskiej. PKB w tzw. „starej unii”, czyli grupie 15 państw UE przed akcesją nowych członków w 2004, rósł jedynie średnio o 0.8%. Jedynym krajem, którego tempo ekspansji PKB w latach 2004-2014 było zbliżone do Polski była Słowacja, gdzie średni wzrost PKB w tym okresie wyniósł 3.8%. My postanowiliśmy się przyjrzeć jak relatywnie wysoki wzrost PKB w Polsce na tle całej Unii Europejskiej znalazł swoje odzwierciedlenie w kondycji gospodarstw domowych.

Średni wzrost PKB | Create infographics

 

Na początek zobaczmy jak w tym okresie zmieniło się miesięczne wynagrodzenie z uwzględnieniem zmiany cen dóbr konsumpcyjnych.  

Średni wzrost wynagrodzeń | Create infographics

 

Ekspansja PKB w tym okresie nie miała aż tak dużego wpływu na wzrost realnych wynagrodzeń. Pod tym względem Polska gospodarka osiągnęła dużo niższe tempo od Słowacji gdzie średni wzrost PKB był na podobnym poziomie w latach 2004-2014. Przeciętny wzrost realnych wynagrodzeń zmienił się w tym samym tempie, co w Irlandii, gdzie PKB wzrastało jedynie o 1.4%. Jednym z powodów słabszego tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce jest stosunkowo wysoki przyrost zatrudnienia. Zatem wolniejszy wzrost realnych wynagrodzeń w stosunku do realnego PKB był po części spowodowany słabszym wzrostem produktywności siły roboczej, a także może to odzwierciedlać wciąż relatywnie stabilną podaż siły roboczej (pomimo emigracji po wstąpieniu Polski do UE) i związaną z tym mniejszą presje płacową w badanym okresie ogółem.

Średni wzrost zatrudnienia | Create infographics

 

Jednak średni roczny wzrost wynagrodzeń na poziomie 1.2% pozwolił zredukować różnicę pomiędzy zarobkami w Polsce a krajami EU15, gdzie w tym samym okresie nastąpił nawet minimalny spadek średnich wynagrodzeń w ujęciu realnym.

Średnie wynagrodzenie w porównaniu z EU15 | Create infographics

 

W kolejnych odcinkach sprawdzimy m.in. jak zmieniał się poziom zadłużenia gospodarstw domowych, stopa oszczędności, dochód do dyspozycji, wydatki konsumpcyjne, koszty pracy oraz produktywność pracowników.